โครงสร้างผู้บริหารกองคลัง

 

นางสุมาลี  ศิริจินดา
ผู้อำนวยการกองคลัง
02-141-6009

นางอำไพ พุฒิสนธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน
02-141-6405

นายเฉลิมวิทย์ เดือนกลาง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
02-141-6331

นางอารยา  ชลประคอง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบัญชี
02-141-6330

 

นายคำนึง อินทรสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ
02-141-6358

 

 

นางวนิดา แสงอรุณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
02-141-6405

  

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัสดุ
02-141-6332

 

(Visited 1 times, 1 visits today)