รายงานต้นทุนผลผลิต

รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 

  • รายงานผลการเปรียบเทียบต้นทุนผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง(ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดาวน์โหลด)
  • รายงานต้นทุนรวมของหน่วยงาน โดยแยกประเภทตามแหล่งเงิน (ดาวน์โหลด)
  • รายงานสรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตปีงบประมาณ 2562  (ดาวน์โหลด)
  • สรุปผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กับงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
  • การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการเปรียบเทียบผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและการวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลง ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (ดาวน์โหลด)
  • ผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ดาวน์โหลด)

ปีก่อนหน้า

cost.59    cost.58    cost.57     cost.56    cost.55    cost.54

(Visited 1 times, 1 visits today)