รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ


  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ดาวน์โหลด)
  • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (ดาวน์โหลด)
  • ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปี พ.ศ. 2562 (ดาวน์โหลด)
(Visited 1 times, 1 visits today)