คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

คำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี


  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 849/2560 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 (ดาวน์โหลด)

  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน ที่ 808/2559 เรื่อง มอบหมายและมอบอำนาจให่ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 (ดาวน์โหลด)

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัตราชการแทนอธิบดี

  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  ที่ 1010/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด

  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  ที่ 578/2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 7 กันยายน 2560  (ดาวน์โหลด)

  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  ที่ 716/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 5 กันยายน 2556 (ดาวน์โหลด)

  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  ที่ 514/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการบริหารงบประมาณแทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2556 (ดาวน์โหลด)

  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  ที่ 195 / 2549 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการจดทะเบียน ต่อทะเบียน โอนทะเบียน ย้ายทะเบียน เปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะรถยนต์ และเสียภาษีรถราชการทุกประเภท ลงวันที่ 12 เมษายน 2549 (ดาวน์โหลด)

  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  ที่ 381 / 2547 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามในใบเบิกแทน รายการค่าใช้จ่าย เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ (ดาวน์โหลด)


  • คำสั่งกรมการพัฒนาชุมชน  ที่ 79 / 2547 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการอนุมัติติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจำสถานที่ราชการและการติดตั้งและย้ายโทรศัพท์ประจำบ้านพักในส่วนภูมิภาค (ดาวน์โหลด)

(Visited 1 times, 1 visits today)