สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม


ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


  1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ. 2560 (ลว 30 พ.ค. 2560)(ดาวน์โหลด)
  2. การโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการประจำต่างสำนักงาน (ค่าขนย้าย) (ลว 7 ธ.ค. 2559)(ดาวน์โหลด)
(Visited 1 times, 1 visits today)