เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

นางสุมาลี ศิริจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน

ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 [...]

14 กันยายน 2564 / 12:27 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์

“กองคลังจัดประชุม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564 มุ่งเป้าเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ “

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองอธิบดีกรม [...]

16 สิงหาคม 2564 / 14:55 น.