เป็นผู้นำต้นแบบการให้บริการที่ดี ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน

นางสุมาลี ศิริจินดา

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน